Usluge ...IZ KRUGA – VOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom

Off

INFO cen­tar pruža infor­ma­ci­je osoba­ma sa inva­lidite­tom, članovi­ma nji­hovih porod­i­ca o prav­i­ma, servisi­ma i usluga­ma iz oblasti invalid­nos­ti.

Obratite nam se svakog radnog dana od 10 do 15 časo­va pozivom na broj 021447 — 040; porukom na broj 066447 — 040; mejlom na adresu: info@invalidnost.net

.….….….….….….….….

Najčešće postavljana pitanja:

.….….….….….….….….

Na koji način se ost­varu­je popust na fik­snu tele­foni­ju?

Telekom Srbi­ja odobra­va popust na fik­snu tele­foni­ju. Sa popus­tom meseč­na pret­pla­ta iznosi 329 dinara, a na sve dodatne usluge kao što su inter­net i tv se ost­varu­je popust od 50%. Ovo je moguće uko­liko je ste­pen telesnog oštećen­ja od 70% do 100%. Potreb­no je obrati­ti se najbližem koris­ničkom servi­su Teleko­ma.

Neophod­na doku­mentaci­ja:

 • Zahtev koji se piše u slo­bod­noj for­mi
 • Fotokopi­ja lične karte nosio­ca pret­plate (prva i dru­ga strana)
 • Fotokopi­ja rešen­ja o ost­varenom pravu na tuđu negu i pomoć ili bilo koji dokaz o ste­penu inva­lidite­ta
 • Račun za tele­fon­sku pret­platu koji se vodi na osobu sa inva­lidite­tom uko­liko se vodi na lice koje pod­nosi.

Ako je u pitan­ju neko iz uže porodice, tre­ba dokaz o srod­stvu — izvod iz matične knjige venčanih ako su supružni­ci ili izvod iz matične knjige rođenih, uko­liko je neko dru­gi u pitan­ju.

Izdaće vam potvr­du o priml­jenom zahte­vu i odobri­ti popust uz prvi sledeći račun.
Sve dodatne infor­ma­ci­je se mogu dobiti na tel. 19813 (8.00−19.00).

 

Na koji način ost­var­i­ti pra­vo na Telenor paket za osobe sa inva­lidite­tom?

Osobe sa inva­lidite­tom mogu da ost­vare pra­vo na tar­ifni paket namen­jen osoba­ma sa inva­lidite­tom i to:

Osobe sa oštećen­jem vida pod­nošen­jem sledeće doku­mentaci­je:

 • Važeća lič­na kar­ta
 • Orig­i­nal ili over­e­na fotokopi­ja rešen­ja o tuđoj nezi koju izda­je Repub­lič­ki fond za pen­z­i­jsko i invalid­sko osig­u­ran­je ili Cen­tar za soci­jal­ni rad.
 • Potvr­da Saveza slepih Srbi­je (ili Saveza slepih Vojvo­dine)
 • Uko­liko oso­ba nije u stan­ju da pot­piše ugov­or, ugov­or može pot­pisati i dru­ga oso­ba u njeno ime uz ličnu kar­tu i speci­jal­no ovlašćen­je overeno u sudu.

Osobe sa oštećen­jem sluha

 • Važeća lič­na kar­ta.
 • Orig­i­nal ili over­e­na fotokopi­ja rešen­ja o invalid­nos­ti koju izda­je Repub­lič­ki fond za pen­z­i­jsko i invalid­sko osig­u­ran­je.

Ostale kat­e­gori­je oso­ba sa inva­lidite­tom (koji­ma je u skladu sa propisi­ma o pen­z­i­jskom i invalid­skom osig­u­ran­ju utvrđe­na kat­e­gori­ja invalid­nos­ti)

 • Važeća lič­na kar­ta.
 • Orig­i­nal ili over­e­na kopi­ja rešen­ja o visi­ni i step­nu telesnog oštećen­ja koji izda­je Repub­lič­ki fond za pen­z­i­jsko i invalid­sko osig­u­ran­je ili nadležni državni organi.
 • Orig­i­nal ili over­e­na fotokopi­ja rešen­ja o tuđoj nezi koju izda­je Repub­lič­ki fond za pen­z­i­jsko i invalid­sko osig­u­ran­je ili Cen­tar za soci­jal­ni rad.

Doku­mentaci­ja se preda­je u najbližu Telenor poslovnicu.

Sve dodatne infor­ma­ci­je se mogu dobiti pozi­van­jem Telenor Kon­takt cen­tra na broj 063 9000.

Na koji način se ost­varu­je popust na kablovsku SBB tele­viz­iju?

Osobe sa inva­lidite­tom ostavru­ju pra­vo na popust za osnovnu pret­platu (bez inter­ne­ta i dig­i­talne tele­viz­ije). Pra­vo ima­ju sve osobe koje pri­ma­ju dodatak za tudju negu i pomoć ili im je inva­liditet pro­cen­jen na 100%.

Potreb­na je sledeća doku­mentaci­ja:

 • Rešen­je o inva­lidite­tu ili rešen­je za tuđu negu i pomoć
 • Fotokopi­ja ugov­o­ra sa SBB-om
 • Fotokopi­ja lične karte
 • Izvod iz matične knjige rod­jenih.

Doku­mentaci­ja se preda­je u najblizu poslovnicu SBB-a.

Sve dodatne infor­ma­ci­je se mogu dobiti pozi­van­jem SBB Kon­takt cen­tra na broj 19900.

 

Koje su povlas­tice pri­likom reg­is­tracije vozi­la osobe s inva­lidite­tom?
Osobe s inva­lidite­tom ne plaća­ju porez na upotre­bu motornih vozi­la uko­liko ima­ju 80 % i više telesnog oštećen­ja i to na jed­nom vozilu koje se na nji­ho­vo ime, kao prvo reg­istru­je u jed­noj godi­ni. Uko­liko oso­ba s inva­lidite­tom ima 60% i više oštećen­je don­jih ekstrem­ite­ta, oslobođe­na je plaćan­ja poreza na upotre­bu motornih vozi­la. Ove dve kat­e­gori­je oso­ba s inva­lidite­tom oslobođene su plaćan­ja eko-takse, plaća­ju 5% od propisanog iznosa putarine i plaća­ju fik­snu komu­nal­nu tak­su u izno­su od 209,00 dinara.

Potreb­na doku­mentaci­ja:

 • potvr­da o telesnom oštećen­ju (više od 80% ili 60 i više % don­jih ekstrem­ite­ta), koju izda­je Cen­tar za soci­jal­ni rad.

 • fotokopi­ja Sao­braća­jne dozv­ole i orig­i­nal na uvid Sa nave­de­nom doku­mentaci­jom jav­i­ti se u SUP na ter­i­tori­ji stanovan­ja pod­no­sio­ca zahte­va.

Kako se ost­varu­je pra­vo na parki­ran­je vozi­la u vlas­ništvu osobe s inva­lidite­tom?
Pra­vo na nalep­nicu (znak za označa­van­je vozi­la osobe s inva­lidite­tom) mogu da dobi­ju osobe koji­ma su oštećeni ekstrem­iteti bit­ni za upravl­jan­je vozilom, osobe sa mišićnom dis­trofi­jom, posledica­ma para­plegi­je ili kvad­ri­pleg­i­je, sa posledica­ma cere­bralne par­al­ize, korisnice/korisnici invalid­skih koli­ca, osobe koje ima­ju oštećen­je vida naj­man­je 90%, rat­ni mirn­odop­s­ki vojni inva­li­di, civil­ni inva­li­di rata od I do IV grupe inva­lidite­ta i osobe koje su na dijal­izi.

Osobe s inva­lidite­tom ima­ju pra­vo na sva park­ing mes­ta u gradu.

Kada se nalep­ni­ca dobi­ja prvi put ili se promeni vozi­lo, od doku­mentaci­je je potreb­no:

 • potvr­da o telesnom oštećen­ju (preko 80% ili 60% i više don­jih ekstrem­ite­ta)

 • fotokopi­ja lične karte osobe s inva­lidite­tom

 • fotokopi­ja sao­braća­jne dozv­ole vozi­la koje se vodi na osobu s inva­lidite­tom

 • fotokopi­ja voza­čke dozv­ole

Ako se vozi­lo ne vodi na osobu s inva­lidite­tom, potreb­no je:

 • fotokopi­ja sao­braća­jne dozv­ole

 • fotokopi­ja lične karte starao­ca ili člana porodičnog domaćin­st­va

 • izvod iz matične knjige venčanih ili rođenih vlas­ni­ka vozi­la

 • rešen­je o ost­varenom pravu na tuđu negu i pomoć

 • nalaz sa određenom dijag­no­zom Doku­mentaci­ja se pod­nosi Grad­skoj upravi za dečju i soci­jal­nu zašti­tu, gde se dobi­ja Potvr­da za dobi­jan­je nalep­nice.

 • Sa potvr­dom, jed­nom fotografi­jom, fotokopi­jom lične karte i sao­braća­jnom dozvolom na uvid, obrati­ti se u JKP Park­ing servis, kako bi se dobi­la nalep­ni­ca za parki­ran­je za vozi­lo. Za pro­dužen­je važen­ja nalep­nice, obratite se JKP Park­ing servis, a potreb­no je priloži­ti fotokopi­ju Sao­braća­jne dozv­ole, fotokopi­ju lične karte i jed­nu fotografi­ju.

Na koji način se ost­varu­ju povlas­tice u grad­skom pre­vozu
Osobe s inva­lidite­tom mogu da ost­vare pra­vo na korišćen­je pret­plat­nih mar­ki­ca po povlašćenoj ceni.

Potreb­na doku­mentaci­u­ja :

 • rešen­je o ost­varenom pravu na tuđu negu i pomoć

 • nalaz lekarske komisi­je sa dijag­no­zom

 • lič­na kar­ta na uvid — fotografi­ja

Sva­ka opšti­na donosi odluku kojom ure­đu­je izda­van­je pret­plat­nih mar­ki­ca po povlašćenoj ceni. JGSP Novi Sad uslugu besplatne karte izda­je na osnovu spisko­va insti­tu­ci­ja, orga­ni­zaci­ja i udružen­ja koji­ma nave­dene kat­e­gori­je građana pri­pada­ju.

Ko ost­varu­je popust pri­likom plaćan­ja elek­trične energi­je?
Pra­vo na popust u plaćan­ju cene elek­trične energi­je ima­ju korisnice/korisnici u stan­ju izuzetne soci­jalne potrebe, pod sledećim uslovi­ma:
 • da ima pre­bi­val­ište na ter­i­tori­ji Gra­da Novog Sada,

 • da je mer­no bro­ji­lo na adresi na kojoj tar­ifni kupac ima pre­bi­val­ište

 • da ured­no izmiru­je obaveze za utrošenu energi­ju,

 • da uku­pan mesečni pri­hod porodičnog domaćin­st­va ne prelazi dvostru­ki min­i­mal­ni nivo soci­jalne sig­urnos­ti

Pod­nosi­lac zahte­va za ost­vari­van­je pra­va na popust u plaćan­ju cene elek­trične energi­je uz zahtev pri­laže:

 • fotokopi­ju svo­je lične karte i lične karte svih odraslih člano­va domaćin­st­va, a za decu izvod iz matične knjige rođenih

 • potvr­du o pri­hodi­ma za tri mese­ca koja preth­ode mese­cu pod­nošen­ja zahte­va, za svakog člana zajed­ničkog domaćin­st­va koji ost­varu­je pri­hode, ili dokaz o neza­poslenos­ti

 • dokaze na osnovu kojih se ost­varu­je sta­tus samohra­nog roditel­ja

 • fotokopi­ju posled­njeg mesečnog raču­na za utrošenu elek­tričnu energi­ju.

Grad­s­ka upra­va za dečju i soci­jal­nu zašti­tu raz­ma­tra zahtev sa kom­plet­nom doku­mentaci­jom i uko­liko su ispun­jeni propisani uslovi, dostavl­ja pred­log za ost­vari­van­je pra­va na popust JP Elek­tro­vo­jvo­d­i­na Novi Sad. Uko­liko nisu ispun­jeni propisani uslovi za ost­vari­van­je pra­va, Grad­s­ka upr­va obaveš­ta­va o tome stranku pis­menim putem. Za sve dodatne infor­ma­ci­je potreb­no je obrati­ti se Grad­skoj upravi za dečju i soci­jal­nu zašti­tu – Novi Sad, Žar­ka Zren­jan­i­na br. 2. Broj tele­fona je 021 4882 836.

Ko ost­varu­je popust pri­likom plaćan­ja komu­nal­nih proizvo­da i uslu­ga?
Pra­vo na oslobađan­je dela obaveze plaćan­ja komu­nal­nih proizvo­da i uslu­ga ima­ju penzioneri/ke iz osig­u­ran­ja zaposlenih i samostal­nih delat­nos­ti koji pri­ma­ju pen­z­i­ju u visi­ni 60% od osno­va za određi­van­je najnižeg iznosa starosne i invalidske pen­z­i­je, pen­zioneri-zemljo­rad­ni­ci uko­liko pri­ma­ju pen­z­i­ju u visi­ni 40% od osno­va za utvrđi­van­je najnižeg iznosa staračke i invalidske pen­z­i­je, i koris­ni­ci porodične pen­z­i­je utvrđene u odno­su na najniži iznos starosne i invalidske pen­z­i­je.

Pod­nosi­lac zahte­va za ost­vari­van­je pra­va na oslobađan­je dela obaveze plaćan­ja komu­nal­nih proizvo­da i uslu­ga, uz zahtev pri­laže fotokopi­je:

 • lične karte

 • priz­nan­ice JP Infor­mati­ka

 • čeka od pen­z­i­je Grad­s­ka upra­va za dečju i soci­jal­nu zašti­tu raz­ma­tra zahtev sa kom­plet­nom doku­men­tacjom i uko­liko su ispun­jeni propisani uslovi, dostavl­ja JP Infor­mati­ka spisak koris­ni­ka koji su ispunili uslove za oslobađan­je dela obaveze plaćan­ja komu­nal­nih proizvo­da i uslu­ga.

Za sve dodatne infor­ma­ci­je potreb­no je obrati­ti se Grad­skoj upravi za dečju i soci­jal­nu zašti­tu – Novi Sad, Žar­ka Zren­jan­i­na br. 2. Broj tele­fona je 021 4882 836.

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR
 • Centar za socijalni rad Grada Novog Sada 021 21 01 400
 • Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Novi Sad 021 487 7777
 • Gradska uprava za dečju i socijalnu zaštitu Grada Novog Sada 021 420 299
  • Otvorena kancelarija za osobe sa invaliditetom 021 425 727
 • Pokrajinski ombudsman 021 4874144
 • Info centar Ministarstva rada i socijalne politike:
  • Za osobe sa invaliditetom i boračko invalidsku zaštitu 011 303 86 77
  • Za socijalnu i porodično-pravnu zaštitu 011 303 86 61