Usluge ...IZ KRUGA – VOJVODINA

Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom

Off

Orga­ni­zaci­ja … IZ KRUGAVOJVODINA orga­nizu­je odlaske na speci­jal­is­tičke ginekološke pre­glede za žene sa inva­lidite­tom sa ter­i­tori­je gra­da Novog Sada i obezbeđu­je usluge per­son­alne asis­ten­ci­je i pre­voza od kuće do Doma zdravl­ja i nazad.

Speci­jal­is­tič­ki ginekološ­ki pre­gled se obavl­ja na hidrauličnom ginekološkom stolu, koji omoguća­va da usluge ginekološk­ih pre­gle­da budu opti­mal­no pružene. Žene sa inva­lidite­tom pre­gled mogu obav­i­ti svakog radnog dana u Domu zdravl­ja Novi Sad.

Pre­gle­di se zakazu­ju isključi­vo preko orga­ni­zaci­je na broj tele­fona 021 447 040.

Ne zab­o­ravite koliko je važno odlaz­i­ti ne redovne speci­jal­is­tičke ginekološke pre­glede, jer su oni najbolji način da se neka kancero­ge­na obol­jen­ja otkri­ju u nji­hovoj najrani­joj fazi, a potom i uspešno leče.

Usluge …IZ KRUGAVOJVODINA

Info centar za osobe sa invaliditetom
SOS telefon za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja
Besplatna pravna podrška
Psihološka podrška
Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR